عزیزدردونه

شکل گیری نطفه تا نوزادشدن

اسپرم در لوله فالوپ (لوله شیپور رحمی)   تخمک   یه قرار ملاقات… اما نه معمولی!   لوله فالوپ   دو اسپرم در تماس با تخمک   اسپرم برنده!   اسپرم   روز پنجم-ششم   روز هشتم. جنین به دیوار رحم چسبده است.   مغز جنین شکل می گیرد.   روز ۲۴ام. بعد از ۱۸ روز قلب شروع به شکل گیری می کند. می دانیم که جنین یک ماه هیچ استخوانی ندارد.   4 هفته   4-5 هفته   هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص ا...
17 مهر 1392